Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 213 2004 Nd Cp" - Trang 4

Decree No 213 2004 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 213 2004 Nd Cp.

Nghị định 152/2004/NĐ-CP

Nghị định 152/<strong>2004</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ

Nghị định 154/2004/NĐ-CP

Nghị định 154/<strong>2004</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm, trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nghị định 155/2004/NĐ-CP

Nghị định 155/<strong>2004</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ

Nghị định 211/2004/NĐ-CP

Nghị định 211/<strong>2004</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tiêu chuẩn trang phục; chế độ nghỉ và thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với người đang làm công tác cơ yếu

Nghị định 153/2004/NĐ-CP

Nghị định 153/<strong>2004</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con