Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 26 Cp"

Decree No 26 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 26 Cp.

Quyết định 26-CP

Quyết định <strong>26</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng các hình thức trả tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà nước

Nghị định 26/2010/NĐ-CP

Nghị định <strong>26</strong>/2010/NĐ-<strong>CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ

Chỉ thị 26/2011/CT-UBND

Chỉ thị <strong>26</strong>/2011/CT-UBND
Về tổ chức thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15

Thông tư 26/2005/TT-BLĐTBXH

Thông tư <strong>26</strong>/2005/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 117/2005/NĐ-CP

Thông tư 26/2010/TT-BKHCN

Thông tư <strong>26</strong>/2010/TT-BKHCN
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử

Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBXH

Thông tư <strong>26</strong>/2008/TT-BLĐTBXH
một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ

Thông tư 26/2012/TT-BCT

Thông tư <strong>26</strong>/2012/TT-BCT
Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của