Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 28 2005 Nd Cp"

Decree No 28 2005 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 28 2005 Nd Cp.

Thông tư 28/2005/TT-BNN

Thông tư <strong>28/2005</strong>/TT-BNN
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25

Nghị định 28-CP

Nghị định <strong>28</strong>-<strong>CP</strong>
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục bưu điện

Chỉ thị 28/CT-UB

Chỉ thị <strong>28</strong>/CT-UB
Triển khai thực hiện nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ

Nghị định 99/2005/NĐ-CP

Nghị định 99/<strong>2005</strong>/NĐ-<strong>CP</strong>
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân