Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 38 Cp"

Decree No 38 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 38 Cp.

Nghị định 38-CP

Nghị định <strong>38</strong>-<strong>CP</strong>
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp

Nghị định 38 /2008/NĐ-CP

Nghị định <strong>38</strong> /2008/NĐ-<strong>CP</strong>
Về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao(vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt)thuộc huyện Thường Xuân,tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể

Nghị định 38/1997/NĐ-CP

Nghị định <strong>38</strong>/1997/NĐ-<strong>CP</strong>
Về sửa đổi và bổ sung một số Điều của Nghị định số 50-CP ngày 28-8-1996 của Chính phủ về thành lập

Thông tư 38/TT-PC

Thông tư <strong>38</strong>/TT-PC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 02/CP ngày 5/1/95 quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương

Chỉ thị 38/1998/CT-UB

Chỉ thị <strong>38</strong>/1998/CT-UB
Về việc triển khai thực hiện Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ về sở hữu công nghiệp

Thông tư 38/2014/TT-BTC

Thông tư <strong>38</strong>/2014/TT-BTC
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy

Thông tư 38/2014/TT-BCT

Thông tư <strong>38</strong>/2014/TT-BCT
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ