Luật sư tư vấn về chủ đề "Decree No 48 Cp"

Decree No 48 Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Decree No 48 Cp.

Nghị định 48-CP

Nghị định <strong>48</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Nghị định 48/2015/NĐ-CP

Nghị định <strong>48</strong>/2015/NĐ-<strong>CP</strong>
Nghị định 48/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề

Thông tư 48-BT

Thông tư <strong>48</strong>-BT
Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 126-CP ngày 19/3/1981 của Hội đồng Chính phủ về công tác

Thông tư 48/2005/TT-BTC

Thông tư <strong>48</strong>/2005/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Thông tư 48/2006/TT-BVHTT

Thông tư <strong>48</strong>/2006/TT-BVHTT
Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy

Thông tư 48/2014/TT-BCA

Thông tư <strong>48</strong>/2014/TT-BCA
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy