Luat Minh Khue

di chúc không có hiệu lực

di chúc không có hiệu lực - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về di chúc không có hiệu lực

Tư vấn về việc chia di sản ?

Tư vấn về việc chia di sản ?
Bà ngoại tôi mất nắm 2001. Trước khi mất bà ngoại có viết di chúc, trong di chúc chỉ có chữ kí của bà và bà viết lúc còn minh mẫn nhưng di chúc không có xác nhận của phường xã. Nội dung trong di chúc: chia căn nhà làm 5 phần, trong đó 4 phần cho mỗi người con (1 trai và 3 gái), phần còn lại chia đều cho 7 cháu (cháu nội và cháu ngoại).