Luat Minh Khue

di chúc bị thất lạc

di chúc bị thất lạc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về di chúc bị thất lạc

Di chúc bị thất lạc không tìm thấy, coi như là không có

Di chúc bị thất lạc không tìm thấy, coi như là không có
Di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập và cũng không có bằng chứng chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc. Việc chia thừa kế được áp dụng theo pháp luật.