Luật sư tư vấn về chủ đề "di chúc không có hiệu lực"

di chúc không có hiệu lực | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề di chúc không có hiệu lực.

Tư vấn về việc chia di sản thừa kế khi di chúc không hợp lệ?

Tư vấn về việc chia di sản thừa kế khi di chúc không hợp lệ?
Bà ngoại tôi mất nắm 2001. Trước khi mất bà ngoại có viết di chúc, trong di chúc chỉ có chữ kí của bà và bà viết lúc còn minh mẫn nhưng di chúc không có xác nhận của phường xã. Nội dung trong di chúc: chia căn nhà làm 5 phần, trong đó 4 phần cho mỗi người con (1 trai và 3 gái), phần còn lại chia đều cho 7 cháu (cháu nội và cháu ngoại).