Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "dịch vụ luật thuế"

dịch vụ luật thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dịch vụ luật thuế.

Xây dựng các nội dung cơ bản của Báo cáo tài chính

Xây dựng các nội dung cơ bản của Báo cáo tài chính
Tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc khu vực kinh tế tư nhân có tư cách pháp n hân đầy đủ đều phải lập và gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của chế độ này: Ðối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các loại hình hợp tác xã (Không bao gồm HTX tín dụng và HTX nông nghiệp) thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính....