Luat Minh Khue

dịch vụ tài chính

dịch vụ tài chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dịch vụ tài chính

Mua hoá đơn ký sự

Mua hoá đơn ký sự
Hoá đơn là giấy ghi hàng đã bán cùng với giá tiền để làm bằng chứng (Từ điển tiếng Việt năm 1997). Như vậy hoá đơn chính là chứng từ để tính thuế và thu thuế. Các doanh nghiệp nhỏ không đủ điều kiện tự in hoá đơn phải mua hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành. Doanh nghiệp xin mua hoá đơn coi đó là công cụ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước là việc làm lẽ ra phải được cơ quan thuế hoan nghênh và hỗ trợ, nhưng sự thể lại không như vậy.