Luat Minh Khue

Diện tích tối thiểu

Diện tích tối thiểu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Diện tích tối thiểu

Diện tích đất tối thiểu để được phép tách thửa?

<strong>Diện</strong> <strong>tích</strong> đất <strong>tối</strong> <strong>thiểu</strong> để được phép tách thửa?
Tôi muốn làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng 27m2 đất trong thửa đất 70m2 của tôi tại quận Tây Hồ, Hà Nội cho anh Phương. Mặc dù, toàn bộ 70m2 đất nêu trên của tôi đã được cấp GCNQSDĐ nhưng Phòng công chứng đã từ chối tiến hành thủ tục công chứng.

Mức lương tối thiểu ?

Mức lương <strong>tối</strong> <strong>thiểu</strong> ?
Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt, bảo đảm cho người lao động làm công việc giản