Luat Minh Khue

điều tra thân thiện

điều tra thân thiện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về điều tra thân thiện

Hệ thống điều tra thân thiện với người chưa thành niên

Hệ thống điều tra thân thiện với người chưa thành niên
Ước tính mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người chưa thành niên (NCTN) phạm tội. Ước tính mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người chưa thành niên (NCTN) phạm tội. Ở tất cả các quốc gia, vấn đề NCTN vi phạm pháp luật hoặc bị xâm hại bởi các hành vi phạm tội luôn là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện.