Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive 19 Ct Ttg" - Trang 3

Directive 19 Ct Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive 19 Ct Ttg.

Chỉ thị 17/2006/CT-TTg

Chỉ thị 17/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Chỉ thị 32/2006/CT-TTg

Chỉ thị 32/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg

Chỉ thị 29/2007/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân

Chỉ thị 1043/1997/CT-TTg

Chỉ thị 1043/1997/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chỉ thị 30/2006/CT-TTg

Chỉ thị 30/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa

Chỉ thị 28/2006/CT-TTg

Chỉ thị 28/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006

Chỉ thị 27/2006/CT-TTg

Chỉ thị 27/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

Chỉ thị 22/2006/CT-TTg

Chỉ thị 22/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ

Chỉ thị 15/2006/CT-TTg

Chỉ thị 15/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước

Chỉ thị 11/2006/CT-TTg

Chỉ thị 11/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Chỉ thị 10/2006/CT-TTg

Chỉ thị 10/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Chỉ thị 03/2007/CT-TTg

Chỉ thị 03/2007/<strong>CT-TTg</strong>
Về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chỉ thị 06/1998/CT-TTg

Chỉ thị 06/1998/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thanh, trẻ em bị lạm dụng sức lao động