Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive No 04 Ct Nhnn"

Directive No 04 Ct Nhnn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive No 04 Ct Nhnn.

Chỉ thị 04/2000/CT-NHNN5

Chỉ thị <strong>04</strong>/2000/<strong>CT-NHNN</strong>5
Về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại cổ phần

Quyết định 04/2008/QĐ-NHNN

Quyết định <strong>04</strong>/2008/QĐ-<strong>NHNN</strong>
Ban hành Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư 04/2006/TT-NHNN

Thông tư <strong>04</strong>/2006/TT-<strong>NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư 04/1997/TT-NHNN1

Thông tư <strong>04</strong>/1997/TT-<strong>NHNN</strong>1
Hướng dẫn xác nhận và phòng toả tín phiếu, trái phiếu ghi sổ phát hành qua Ngân hàng Nhà nước trong quan hệ tín dụng

Thông tư 04/1999/TT-NHNN5

Thông tư <strong>04</strong>/1999/TT-<strong>NHNN</strong>5
Của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 04/1999/TT-NHNN5 ngày 02 tháng 11 năm 1999 hướng dẫn về việc

Thông tư 04/2005/TT-NHNN

Thông tư <strong>04</strong>/2005/TT-<strong>NHNN</strong>
Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý

Thông tư 04/2002/TT-NHNN

Thông tư <strong>04</strong>/2002/TT-<strong>NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại Nhà nước đối với thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc theo quy định tại Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ

Thông tư 04/2000/TT-NHNN3

Thông tư <strong>04</strong>/2000/TT-<strong>NHNN</strong>3
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/9/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động