Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive No 17 Ct Ttg"

Directive No 17 Ct Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive No 17 Ct Ttg.

Chỉ thị 17/2006/CT-TTg

Chỉ thị <strong>17</strong>/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Chỉ thị 17/1999/CT-TTg

Chỉ thị <strong>17</strong>/1999/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2000

Chỉ thị 17CT/UB

Chỉ thị <strong>17</strong><strong>CT</strong>/UB
Thực hiện Chỉ thị 09/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ

Quyết định 17/1998/QĐ-TTg

Quyết định <strong>17</strong>/1998/QĐ-<strong>TTg</strong>
Về ban hành quy định trách nhiệm của các Bộ, các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện để các cấp Hội nông dân Việt Nam hoạt động của hiệu quả