Luật sư tư vấn về chủ đề "Directive No 2164 Ct Ttg"

Directive No 2164 Ct Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Directive No 2164 Ct Ttg.

Chỉ thị 17/2006/CT-TTg

Chỉ thị 17/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Chỉ thị 32/2006/CT-TTg

Chỉ thị 32/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg

Chỉ thị 29/2007/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân

Chỉ thị 1043/1997/CT-TTg

Chỉ thị 1043/1997/<strong>CT-TTg</strong>
Về việc kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chỉ thị 30/2006/CT-TTg

Chỉ thị 30/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa

Chỉ thị 28/2006/CT-TTg

Chỉ thị 28/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006

Chỉ thị 27/2006/CT-TTg

Chỉ thị 27/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

Chỉ thị 22/2006/CT-TTg

Chỉ thị 22/2006/<strong>CT-TTg</strong>
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ