Luat Minh Khue

độ tuổi chịu trách nhiệm

độ tuổi chịu trách nhiệm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về độ tuổi chịu trách nhiệm

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự?

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự?
Nhân thân người phạm tội (chủ thể của tội phạm) chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ đã đến độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự. ngoài ra, trong một số trường hợp nhà làm luật quy định nếu người phạm tội tuy đã đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng họ chưa bị xử lý bằng các biện pháp pháp lý cần thiết hoặc tuy đã bị xử lý nhưng đã được pháp luật coi như chưa bị xử lý thì họ cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự.