Luat Minh Khue

doanh nghệp

doanh nghệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về doanh nghệp

Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh

Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh thể hiện: Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản: