Luật sư tư vấn về chủ đề "đơn cấp phép"

đơn cấp phép | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đơn cấp phép.

Mẫu đơn xin lao động tại Việt Nam

Mẫu đơn xin lao động tại Việt Nam
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn xin lao động tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung: