Luat Minh Khue

đơn giản hóa thủ tục

đơn giản hóa thủ tục - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về đơn giản hóa thủ tục

Song Hành (Đề án 30, PCI)

Song Hành (Đề án 30, PCI)
PCI (Chỉ số đo lường chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh) nay đã tròn 5 năm. Đề án 30 (Đơn giản hóa các thủ tục hành chính) sắp lên 2 tuổi. PCI là sáng kiến khởi động từ phía cộng đồng, tạo diễn đàn cho DN chấm điểm chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương theo tiêu chí thân thiện và trách nhiệm.