Luat Minh Khue

dòng thuế.

dòng thuế. - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về dòng thuế.

Năm 2011, cắt giảm 2.000 dòng thuế.

Năm 2011, cắt giảm 2.000 dòng thuế.
Bộ Tài chính cho biết trong năm 2011 sẽ có khoảng 2.000 dòng thuế nằm trong diện phải cắt giảm theo cam kết WTO. Tổng số tiền dự kiến giảm thu từ giảm thuế vào khoảng 2.000 tỷ đồng.