Luat Minh Khue

Động từ nguyên thể

Động từ nguyên thể - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Động từ nguyên thể

Động từ nguyên thể

Động từ nguyên thể
Sau Do & Do not , Did & Did not , Can & Cannot, Could& Could not , May & May not , Might& Might not , Must& Must not, Shall &Shall not, Should& Should not , Will &Will not, Would& Would not , Need& Need not , Dare& Dare not .