Luật sư tư vấn về chủ đề "Giay To So Huu Dat Truoc 1985"

Giay To So Huu Dat Truoc 1985 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Giay To So Huu Dat Truoc 1985.

Bộ luật hình sự năm 1985

Bộ luật hình sự năm <strong>1985</strong>
Bộ luật hình sự năm 1985 được xem là bộ luật hình sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP

Quyết định <strong>1985</strong>/2005/QĐ-BTP
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự

Nghị quyết liên tịch 04/1985/NQLT

Nghị quyết liên tịch 04/<strong>1985</strong>/NQLT
Giữa Ban Bí thư Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp về việc tăng cường giáo dục pháp luật trong đoàn thanh niên và thanh niên.