Luat Minh Khue

hệ số phụ cấp

hệ số phụ cấp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hệ số phụ cấp

Tư vấn hệ số phụ cấp đối với chủ tịch công đoàn công ty ?

Tư vấn hệ số phụ cấp đối với chủ tịch công đoàn công ty ?
Kính chào Công ty luật Minh Khuê ! Xin phép được hỏi luật sư vấn đề Công ty tôi đang vướng mắc : Công ty tôi là công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Vừa qua, khi Chủ tịch công đoàn công ty nghỉ hưu, công ty đã kiện toàn và bổ sung chức danh Chủ tịch công đoàn công ty mới từ 01/11/2015. Có quyết định chấp thuận của Công đoàn ngành.