Luat Minh Khue

Hiến pháp năm

Hiến pháp năm 1946 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Hiến pháp năm 1946

Vang vọng tiếng dân - Hiến pháp năm 1946

Vang vọng tiếng dân - Hiến pháp năm 1946
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám, bản hiến pháp đầu tiên của dân tộc Việt ra đời. Sau 60 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, nay chúng ta đã có vị thế, hoàn cảnh và nhiệm vụ mới.

Vang vọng muôn đời

Vang vọng muôn đời
"Hỡi đồng bào,Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.