Luat Minh Khue

hình phạt hình sự

hình phạt hình sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hình phạt hình sự

Về cách tính thời gian thử thách của án treo

Về cách tính thời gian thử thách của án treo
Án treo là một chế định thể hiện tính nhân đạo trong chính sách hình sự của Nhà nước ta. Với phương châm “giáo dục - khoan hồng”, án treo không buộc người bị kết án cách ly khỏi xã hội.