Luật sư tư vấn về chủ đề "hoàn thiện luật"

hoàn thiện luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoàn thiện luật.

Tác động của hiệp hội Bất động sản Nhà đất Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện luật Bất động sản Việt Nam

Tác động của hiệp hội Bất động sản Nhà đất Việt Nam trong tiến trình hoàn thiện luật Bất động sản Việt Nam
Trong khuôn khổ bài nghiên cứu, tôi đi sâu nghiên cứu về tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động của Hiệp hội. Cũng từ đó, tác giả tìm hiểu nhiệm vụ, qu yền hạn của Hiệp hội kinh doanh bất động sản nhà đất Việt Nam. Tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu, đánh giá bước đầu về hội viên tham gia hiệp hội, phân loại hội viên, quyền và nghĩa vụ của các hội viên trong quá trình tham gia. Bài viết đánh giá những tồn tại và hạn chế trong hoạt động của Hiệp hội.