Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "hoạt động khai thác dầu khí"

hoạt động khai thác dầu khí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hoạt động khai thác dầu khí.

Từ 14/2/2010: Mở rộng đối tượng thực hiện hợp đồng dầu khí

Từ 14/2/2010: Mở rộng đối tượng thực hiện hợp đồng dầu khí
Đó là một trong những điểm mới quan trọng tại Nghị định 115/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định 34/2001/NĐ-CP.