Luat Minh Khue

hoạt động khai thác dầu khí

hoạt động khai thác dầu khí - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về hoạt động khai thác dầu khí

Từ 14/2/2010: Mở rộng đối tượng thực hiện hợp đồng dầu khí

Từ 14/2/2010: Mở rộng đối tượng thực hiện hợp đồng dầu khí
Đó là một trong những điểm mới quan trọng tại Nghị định 115/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định 34/2001/NĐ-CP.