Luật sư tư vấn về chủ đề "hợp nhất BGTC"

hợp nhất BGTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề hợp nhất BGTC.

Tư vấn về hoãn thuế thu nhập trên báo cáo tài chính hợp nhất đối với quốc gia chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần ?

Tư vấn về hoãn thuế thu nhập trên báo cáo tài chính hợp nhất  đối với quốc gia chưa ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần ?
Thưa luật sư, Doanh nghiệp phải ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế khi lập báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con hoặc áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với khoản đầu tư