Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-luat-dan-su/mau-phieu-dang-ky-thong-tin-ve-nha-thau--nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trung-thau-tai-viet-nam-mau-so--.aspx

https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-luat-dan-su/mau-phieu-dang-ky-thong-tin-ve-nha-thau--nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trung-thau-tai-viet-nam-mau-so-2-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-luat-dan-su/mau-phieu-dang-ky-thong-tin-ve-nha-thau--nha-dau-tu-nuoc-ngoai-trung-thau-tai-viet-nam-mau-so-2-.aspx

Thẩm quyền và điều kiện hủy kết quả trúng thầu

Thẩm quyền và điều kiện hủy kết quả trúng thầu
Thưa luật sư cho e hỏi : hợp tác xã nông nghiệp ( hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã mới ) của xã em cho thông báo đấu thầu diện tích ao ( trên thông báo nói là ao do HTXNN quản lý ) và yêu cầu ai có nguyện vọng đấu thầu thì nộp đơn và lệ phí trên mỗi đơn là 200.000đ.