Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh/nghi-dinh---nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-dien-luc.aspx

https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh/nghi-dinh-68-2010-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-dien-luc.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/nghi-dinh/nghi-dinh-68-2010-nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-xu-phat-vi-pham-phap-luat-trong-linh-vuc-dien-luc.aspx