Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/di-chuc-mieng-cung-phai-cong-chung-moi-hop-phap.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/di-chuc-mieng-cung-phai-cong-chung-moi-hop-phap.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/di-chuc-mieng-cung-phai-cong-chung-moi-hop-phap.aspx

Bán quyền hưởng thừa kế?

Bán quyền hưởng thừa kế?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn được tư vấn như sau: Ông ngoại có cho mẹ tôi 1 miếng đất ruộng, do ông đứng tên nhưng giờ ông đã mất, ông chỉ để lại di chúc bằng miệng, không được lập ra thành văn bản. Do vấn đề tranh chấp, mẹ tôi không làm được sổ đỏ.