Luat Minh Khue

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/hoi-dap-ve-chinh-sach-phap-luat-doi-voi-nguoi-lao-dong-.aspx

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/hoi-dap-ve-chinh-sach-phap-luat-doi-voi-nguoi-lao-dong-.aspx - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/hoi-dap-ve-chinh-sach-phap-luat-doi-voi-nguoi-lao-dong-.aspx

Chính sách đối với người lao động dôi dư ?

Chính sách đối với người lao động dôi dư ?
Xin chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi sự khác nhau giữa 2 đối tượng áp dụng trong Nghị định số 63/2015-NĐ-CP: một là được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998, hai là trước ngày 26 tháng 4 năm 2002?