Luật sư tư vấn về chủ đề "inter-bank electronic"

inter-bank electronic | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề inter-bank electronic.

Decision No. 271/QD-NHNN

Decision No. 271/QD-NHNN
Decision No. 271/QD-NHNN dated February 17, 2011 of the State Bank of Vietnam on refinancing interest rate, interest rate applicable to overnight loan in the inter-bank electronic payment and applicable to the loan for making up capital deficiency in clearing payment of State Bank of Vietnam for banks