Luat Minh Khue

ISO

ISO 14000 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ISO 14000

Quản lý môi trường và tiêu chuẩn ISO 14000

Quản lý môi trường và tiêu chuẩn ISO 14000
Khác với quản lý chất lượng, quản lý môi trường thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đối với xã hội. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khoẻ cho con người, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - làm cho đất nước phát triển bền vững.