Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt" - Trang 3

Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 139 1998 Ttlt Btc Bkhcnmt.

Quyết định 57/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 57/2002/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của cơ quan đầu mối Quốc gia, Ban chỉ đạo, cơ quan điều phối Quốc gia và các cơ quan thực hiện hợp phần của Dự án Quốc gia thuộc Dự án "Ngăn chặn xu hướng suy thoái môi trường ở Biển Đông và Vịnh Thái Lan".

Quyết định 52/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 52/2002/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương.

Thông tư 56/2001/TT-BKHCNMT

Thông tư 56/2001/TT-<strong>BKHCNMT</strong>
Hướng dẫn thực hiện việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong hoạt động khoa học và công nghệ theo Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 6/3/2000 của Chính phủ

Quyết định 28/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 28/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tự động hoá"

Quyết định 33/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 33/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai"

Quyết định 31/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 31/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực"

Quyết định 30/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 30/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chế tạo máy"

Quyết định 27/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 27/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vật liệu mới"

Quyết định 25/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 25/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng"

Quyết định 29/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 29/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học"

Quyết định 15/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 15/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc ban hành "Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005"

Quyết định 23/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 23/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai "

Quyết định 21/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 21/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực"

Quyết định 22/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 22/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn "

Quyết định 17/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 17/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vật liệu mới"

Quyết định 19/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 19/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học"

Quyết định 34/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 34/2001/QĐ-<strong>BKHCNMT</strong>
Về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển"