Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 147 1999 Ttlt Btc Btccbcp"

Joint Circular No 147 1999 Ttlt Btc Btccbcp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 147 1999 Ttlt Btc Btccbcp.

Thông tư liên tịch 147/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP

Thông tư liên tịch <strong>147/1999</strong>/<strong>TTLT/BTC-BTCCBCP</strong>
Hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ nhân sự và biên chế của hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển sang các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển.

Thông tư liên tịch 110/1999/TTLT/BTC-BTCCBCP

Thông tư liên tịch 110/<strong>1999</strong>/<strong>TTLT/BTC-BTCCBCP</strong>
Hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, công chức viên chức và biên chế của Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp sang Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC

Thông tư liên tịch 54/<strong>1999</strong>/<strong>TTLT-BTCCBCP-BTC</strong>
Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước.

Thông tư liên tịch 619/1999/TTLT/TTNN-BTCCBCP

Thông tư liên tịch 619/<strong>1999</strong>/<strong>TTLT/TTNN-BTCCBCP</strong>
Hướng dẫn thực hiện việc tuyển dụng, chuyển ngạch; nâng ngạch, quản lý và xử lý kỷ luật công chức thanh tra. Thi hành Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4 năm 1990; Pháp lệnh Cán bộ công chức ngày 26 tháng 2 năm 1998

Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT/BGDĐT-BKHCNMT-BTCCBCP

Thông tư liên tịch 11/<strong>1999</strong>/<strong>TTLT/BGDĐT-BKHCNMT-BTCCBCP</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 68/1998/QĐ -TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tựớng Chính phủ về mối quan hệ giữa cơ sở đào đào, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp nhà nước của cơ sở đó

Thông tư liên tịch 72/2000/TTLT/BTCCBCP-BTC

Thông tư liên tịch 72/2000/<strong>TTLT/BTCCBCP-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch 17/2002/TTLT/BTC-BTCCBCP

Thông tư liên tịch 17/2002/<strong>TTLT/BTC-BTCCBCP</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước