Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts" - Trang 2

Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts.

Chỉ thị 03/2005/CT-BTS

Chỉ thị 03/2005/CT-<strong>BTS</strong>
Về việc tăng cường kiểm soát dư lượng hóa chất,kháng sinh có hại trong hoạt động thủy sản

Quyết định 05/2005/QĐ-BTS

Quyết định 05/2005/QĐ-<strong>BTS</strong>
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định 14/2006/QĐ-BTS

Quyết định 14/2006/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản khu vực miền Bắc

Quyết định 06/2007/QĐ-BTS

Quyết định 06/2007/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc áp dụng những biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản

Quyết định 02/2007/QĐ-BTS

Quyết định 02/2007/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006 - 2010

Quyết định 03/2007/QĐ-BTS

Quyết định 03/2007/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc ban hành quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản

Quyết định 17/2006/QĐ-BTS

Quyết định 17/2006/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản thành Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn Nghề cá

Thông tư 04/2006/TT-BTS

Thông tư 04/2006/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thuỷ sản

Thông tư 02/2006/TT-BTS

Thông tư 02/2006/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản