Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts" - Trang 4

Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts.

Quyết định 12/2005/QĐ-BTS

Quyết định 12/2005/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc chuyển Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3

Quyết định 18/2006/QĐ-BTS

Quyết định 18/2006/QĐ-<strong>BTS</strong>
Ban hành Quy định tạm thời về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ Thủy sản quản lý

Thông tư 01/2007/TT-BTS

Thông tư 01/2007/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

Thông tư 01/2004/TT-BTS

Thông tư 01/2004/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện khoản 1 Ðiều 1 Nghị định số 80/2002/NÐ-CP ngày 15/10/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NÐ-CP ngày 15/9/1998 về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá khi hoạt động trên biển.

Thông tư 03/2002/TT-BTS

Thông tư 03/2002/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2002/NÐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Chính Phủ bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại vào Danh mục 1 về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện và Danh mục 3 về hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số ...

Thông tư 01/2002/TT-BTS

Thông tư 01/2002/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Ðiều 6 Nghị định số 03/2000/NÐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Thông tư 03/1998/TT-BTS

Thông tư 03/1998/TT-<strong>BTS</strong>
Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/1998/NĐ-CP ngày 13/7/1998 của Chính phủ về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam

Chỉ thị 07/2005/CT-BTS

Chỉ thị 07/2005/CT-<strong>BTS</strong>
Về việc nâng cao hiệu quả và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước thuộc Bộ Thủy sản