Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts" - Trang 5

Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts.

Thông tư 02/2005/TT-BTS

Thông tư 02/2005/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản đến năm 2010

Chỉ thị 02/2004/CT-BTS

Chỉ thị 02/2004/CT-<strong>BTS</strong>
Về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá

Chỉ thị 01/2005/CT-BTS

Chỉ thị 01/2005/CT-<strong>BTS</strong>
Về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản

Quyết định 31/2005/QĐ-BTS

Quyết định 31/2005/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc chuyển Tổng công ty Thủy sản Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con

Chỉ thị 10/2005/CT-BTS

Chỉ thị 10/2005/CT-<strong>BTS</strong>
Về việc ngăn chặn nghề cào bay và các hoạt động khai thác thuỷ sản trái phép tại tuyến bờ, tuyến lộng

Quyết định 28/2005/QĐ-BTS

Quyết định 28/2005/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc Quy định tạm thời về nguyên tắc phân bổ vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương, đơn vị kế hoạch 2006 - 2010 thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản, Chương trình phát triển giống thuỷ sản

Quyết định 02/2006/QĐ-BTS

Quyết định 02/2006/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long thành Trung tâm Quốc gia Giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ

Quyết định 03/2006/QĐ-BTS

Quyết định 03/2006/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc đổi tên Trung tâm Công nghệ chế biến và sinh học thuỷ sản thành Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch

Quyết định 01/2006/QĐ-BTS

Quyết định 01/2006/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tôm Vũng Tàu thành Trung tâm quốc gia Giống hải sản Nam Bộ

Quyết định 04/2006/QĐ-BTS

Quyết định 04/2006/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản

Thông tư 01/2006/TT-BTS

Thông tư 01/2006/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam