Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts" - Trang 6

Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts.

Quyết định 32/2005/QĐ-BTS

Quyết định 32/2005/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con của Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam

Quyết định 20/2004/QĐ-BTS

Quyết định 20/2004/QĐ-<strong>BTS</strong>
Thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Quyết định 21/2004/QĐ-BTS

Quyết định 21/2004/QĐ-<strong>BTS</strong>
Phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành Thuỷ sản giai đoạn 2001-2010

Quyết định 19/2004/QĐ-BTS

Quyết định 19/2004/QĐ-<strong>BTS</strong>
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Vịnh Bắc Bộ

Thông tư 02/2004/TT-BTS

Thông tư 02/2004/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2003/NÐ-CP ngày17/6/2003 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Chỉ thị 04/2004/CT-BTS

Chỉ thị 04/2004/CT-<strong>BTS</strong>
Về việc triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ năm 2004-2005 theo tinh thần Chỉ thị 11/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị 06/2004/CT-BTS

Chỉ thị 06/2004/CT-<strong>BTS</strong>
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý Tài chính Kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Thuỷ sản