Luật sư tư vấn về chủ đề "Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts" - Trang 8

Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Joint Circular No 600 1999 Ttlt Bgtvt Bts.

Quyết định 15/2002/QĐ-BTS

Quyết định 15/2002/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc ban hành Quy chế Kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi.

Chỉ thị 07/2001/CT-BTS

Chỉ thị 07/2001/CT-<strong>BTS</strong>
Về việc cấm sử dụng chloramphenicol và quản lý việc dùng hóa chất, thuốc thú y trong sản xuất thủy sản

Quyết định 08/2003/QĐ-BTS

Quyết định 08/2003/QĐ-<strong>BTS</strong>
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Quyết định 07/2003/QĐ-BTS

Quyết định 07/2003/QĐ-<strong>BTS</strong>
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

Quyết định 26/2005/QĐ-BTS

Quyết định 26/2005/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc bổ sung Danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinolones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ

Thông tư 05/1998/TT-BTS

Thông tư 05/1998/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Thông tư 02/2007/TT-BTS

Thông tư 02/2007/TT-<strong>BTS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản

Quyết định 257/2000/QĐ-BTS

Quyết định 257/2000/QĐ-<strong>BTS</strong>
Về việc điều chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và Đầu tưsang Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản.

Thông tư 01/2000/TT-BTS

Thông tư 01/2000/TT-<strong>BTS</strong>
sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư 04 - TS/ TT ngày 30/8/1990 của bộ thuỷ sản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh ngày 25/4/1989 của hđnn và nghị định số 195-HĐBT ngày 2/6/1990 của hđbt về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản