Luat Minh Khue

kéo dài thời gian nâng lương

kéo dài thời gian nâng lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kéo dài thời gian nâng lương

Kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương ?

Kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương ?
Thưa luật sư, Theo Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp: - Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo; - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.