Luat Minh Khue

Kho bảo thuế

Kho bảo thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Kho bảo thuế

Kho bảo thuế ?

Kho bảo thuế ?
1. Đối với khu chế xuất, khu công nghiệp, tổ chức kinh tế sản xuất hàng xuất khẩu được lập kho bảo thuế để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hoá đưa vào kho bảo thuế thuộc diện chưa phải nộp thuế nhập khẩu.