Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Khoa 8"

Khoa 8 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Khoa 8.

Chỉ thị 8-TTg

Chỉ thị <strong>8</strong>-TTg
Về việc khẩn trương hoàn thành công tác làm lại thủ tục thành lập và đăng ký doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Quyết định 8-CT

Quyết định <strong>8</strong>-CT
Về việc thành lập và phê duyệt luận chứng kinh tế - kỹ thuật Vườn Quốc gia Cát Tiên

Quyết định 8-HĐBT

Quyết định <strong>8</strong>-HĐBT
Về việc điều chỉnh mức trợ cấp của một số đối tượng hưởng chính sách xã hội

Thông tư 8/TBXH

Thông tư <strong>8</strong>/TBXH
Hướng dẫn việc quy định lại một số khoản chi cho thương binh, gia đình liệt sĩ và đền bù giá một số mặt hàng bán thêm cho thương binh, bệnh binh

Thông tư 8/NT

Thông tư <strong>8</strong>/NT
Hướng dẫn việc sử dụng phù hiệu và thẻ kiểm soát thị trường của các đội quản lý thị trường

Sắc lệnh 8

Sắc lệnh <strong>8</strong>
Về việc giải tán "Đại Việt quốc gia xã hội Đảng" và "Đại Việt Quốc dân Đảng"

Nghị định 8/CP

Nghị định <strong>8</strong>/CP
Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lâm nghiệp

Thông tư 8-TC/TCT

Thông tư <strong>8</strong>-TC/TCT
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 110-HĐBT ngày 31-03-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Thông tư 8-TT-MTTW

Thông tư <strong>8</strong>-TT-MTTW
Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn

Thông tư 8/LĐTBXH-TT

Thông tư <strong>8</strong>/LĐTBXH-TT
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương năm 1991 đối với cán bộ, viên chức Nhà nước

Luật 41-LCT/HĐNN8

Luật 41-LCT/HĐNN<strong>8</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam