Luật sư tư vấn về chủ đề "khôi phục hoạt động"

khôi phục hoạt động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề khôi phục hoạt động.

Mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước?

Mua sắm tài sản công <strong>phục</strong> vụ <strong>hoạt</strong> <strong>động</strong> của cơ quan nhà nước?
Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước có nhu cầu mua sắm tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này xem xét, quyết định.