Luat Minh Khue

kiến thức pháp luật dân sự

kiến thức pháp luật dân sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về kiến thức pháp luật dân sự

Bình thường hoá đời sống nhà trường

Bình thường hoá đời sống nhà trường
Đời sống nhà trường hiện đại cần được diễn biến một cách bình thường, phù hợp với đời sống bình thường của cả 100% dân cư. Do đó, từ quan niệm đến triển khai thực tiễn, những nhà làm luật không nên phỏng theo nền giáo dục cũ, không nên căn cứ vào kinh nghiệm của thế hệ mình, không nên có những ảo tưởng xa vời... để đề ra Điều nay, Chương nọ.