Luat Minh Khue

Kiến thức thuế

Kiến thức thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Kiến thức thuế

Kiến thức cơ bản về thuế giá trị gia tăng (VAT)

Kiến thức cơ bản về thuế giá trị gia tăng  (VAT)
Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắc là VAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.