Luật sư tư vấn về chủ đề "Kinh doanh gây ô nhiễm" - Trang 3

Kinh doanh gây ô nhiễm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Kinh doanh gây ô nhiễm.

Nghĩa vụ của Nhà nước trong việc kiểm soát ô nhiễm nguồn nước

Nghĩa vụ của Nhà nước trong việc kiểm soát <strong>ô</strong> <strong>nhiễm</strong> nguồn nước
Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước diễn ra hết sức đa dạng, phức tạp, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh bằng pháp luật. Những vấn đề đó đã đặt ra cho Nhà nước nghĩa vụ quản lí tài nguyên nước,

Chính sách kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động du lịch

Chính sách kiểm soát <strong>ô</strong> <strong>nhiễm</strong> môi trường trong hoạt động du lịch
Trong bảo vệ môi trường nói chung và trong sự nghiệp phát triển du lịch nói riêng, pháp luật bảo vệ môi trường giữ một vai ttò hết sức quan trọng. Vậy, chính sách bảo vệ môi trường đối với hoạt động du lịch thể hiện như thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể: