Luật sư tư vấn về chủ đề "kinh doanh nước sạch"

kinh doanh nước sạch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề kinh doanh nước sạch.

Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh nước sạch

Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh nước sạch
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Hướng dẫn các địa phương xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.